Vývoj nových metod a statistické analýzy

Vývoj nových metod a statistické analýzy

K Testu profesních předpokladů je možné na přání zákazníka doplnit další dotazníkové (osobnostní) i výkonnostní předpoklady zjišťující škály, které budou měřit specifické charakteristiky

Ze souboru dostupných osobnostních i výkonových škál je možné vybrat takové, které nejlépe předpovídají úspěch na určené pracovní pozici a pouze z těchto škál sestavit „test na klíč“

Podobně je možné vyhledávat takové vlastnosti, které nejlépe předpovídají vysoké hodnoty v měřitelných ukazatelích výkonu pracovníka (např. množství uzavřených smluv za časovou jednotku)

Nutnou podmínkou zavedení nových škál je jejich standardizace na dostatečně rozsáhlém standardizačním souboru respondentů – nové škály tak budou zaváděny především ve společnostech, které mohou zajistit odpovídající počet respondentů

Dokážeme vytvářet i další diagnostické metody, které nevycházejí z již existujícího Testu profesních předpokladů – například vybrat ze souboru znalostních otázek takové, které nejlépe odlišují úspěšné specialisty

Konstrukce a vyhodnocování dotazníků spokojenosti; srovnání výsledků z dotazníků spokojenosti, hodnotících např. různé kurzy

Analýza dat, dodaných zákazníkem (např. výše tržeb), ve vztahu k dalším faktorům (např. trvání školení pracovníků), detekce klíčových faktorů, které v konkrétním případě ovlivňují výsledky

Aktualizace norem psychodiagnostických metod (včetně norem pro specifické skupiny pracovníků)