Sociometrická šetření

Sociometrie

Sociometrie umožňuje posoudit vzájemné vztahy a informační toky v určené skupině pracovníků, kteří jsou v častějším kontaktu

Sociometrii je možné uplatnit plošně na více funkčně obdobných pracovních týmů (např. různé týmy prodejců, menší pobočky společnosti…) a detekovat týmy, kde převládají vztahové vzorce nápadně odlišné od obvyklého modelu v dané firmě

Lze identifikovat vztahové vzorce, které brání pracovní efektivitě posouzovaných týmů

V krizových situacích lze testovat přítomnost mobbingu

Sociometrii lze vhodně kombinovat zejména s metodami šetření sociálního klimatu firmy

Posouzení sociálního klimatu firmy

Metoda přinášející „strategické výsledky“ – dokáže posoudit silné stránky a kritická místa motivačního prostředí ve firmě

Umožňuje postihnout, nakolik jsou pracovníci na různých úrovních řízení a v různých odděleních firmy ztotožněni s firemní kulturou a nakolik vnímají další působení firmy jako perspektivní

Analýza může upozornit na fluktuační tendence

Lze vysledovat nadbytečné a neefektivní komunikační toky a také nedostatečně řešené konfliktní záležitosti

Tuto metodu je možné smysluplně kombinovat s agregovaným psychodiagnostickým hodnocením (např. vytvoření „osobnosti středního managementu“) a se sociometrickým posouzením vztahů v pracovních týmech - výsledná analýza je tak plastičtější a validnější

Formulujeme doporučení pro zásahy ze strany personálního managementu či případně top-managementu, které je se zákazníkem diskutováno na osobním setkání