Online diagnostika: výhody a užití

Test profesního potenciálu

Výběr klíčových zaměstnanců

Test profesního potenciálu

Dokáže posoudit nejen osobnostní předpoklady, ale také úroveň poznávacích schopností (analytické myšlení, kapacita pozornosti, výkon paměti), které jsou na mnoha pracovních pozicích důležitější než osobnostní vlastnosti, a které jsou přitom opomíjeny většinou konkurenčních metod

Automatizovaná interpretace výsledků, která se váže nejen k popisu jednotlivých vlastností, ale která komentuje i komplexnější výsledek (interpersonální styl, zaměření na výkon s přihlédnutím k sebeřízení i ambicím); výstižné grafické zobrazení jak individuálních výsledků, tak testované skupiny uchazečů nebo zaměstnanců

Modulární uspořádání testu – klient si může zvolit, které dílčí složky testu využije a ušetří čas respondentů i personalistů

Přehledné administrativní rozhraní, ve kterém klient vidí výsledky kandidátů a může si stanovat jejich žebříčky v rámci výběrových řízení; k aplikaci je možné přidat další funkce, jako je např. zasílání průvodních dopisů kandidátům

Možnost ověřování platnosti testových výsledků (validity) kontrolním testováním úspěšných pracovníků na dané pozici (tj. profil kandidáta bude tvořen s vědomím empirického zjištění, jakými vlastnostmi disponují pracovníci, kteří se na dané pozici již osvědčili)

V rozsáhlejších šetřeních možnost tvorby vnitřních norem pro konkrétní společnosti, což zohlední lokální odlišnosti a ještě podpoří přesnost metody

Validita a reliabilita metody doložena dle soudobých standardů

Kvalitní normy získané na české populaci

K popisu výsledků je používáno standardizované T-skore, které umožňuje jednoduše stanovovat pořadí kandidátů na základě kombinovaného skóru – je tedy možné navrhnout profil vhodného kandidáta a určit váhy jednotlivých vlastností, které dohromady tvoří výsledný skór („jedno číslo“, pomocí něhož je možné kandidáty porovnávat)

Kreditní systém – test je prodejně nabízen po sadách kreditů, které umožňují flexibilně využívat modulární uspořádání (tj. např. při screeningovém testování je možné využít 1 kredit na osobnostní část testu, při výběrovém řízení na administrativní pozice mohou být pro zvýšení přesnosti užity 2 kredity: 1 za osobnostní a 1 za pozornostní část testu atd.)

Test profesního potenciálu lze využívat především u těchto typů pracovních pozic:

  • Administrativní a referentské pozice
  • Pracovníci call-center
  • Obchodníci a prodejci
  • Trenéři a supervizoři pracovníků v přímém nebo telefonickém kontaktu se zákazníky
  • Talenti a trainee
  • Nižší management
  • Screeningově střední management
  • Řadoví zaměstnanci a specialisté (test pokryje oblast předpokladů pro týmovou práci, „soft skills“ , schopnost učení a rozumové předpoklady, profesní či odborné znalosti je třeba zjišťovat jinou metodou, kterou můžeme pomoci realizovat)

Máte otázky nebo se chcete dozvědět více? Pro další informace o Testu profesního potenciálu...

Více o testu

Výběr klíčových zaměstnanců

Test profesního potenciálu dokáže objevit pracovníky s nejvýraznějším potenciálem k dalšímu rozvoji, kteří mají zároveň předpoklady pro výkon zodpovědnějších pozic – lze tak snížit náklady na nábor zaměstnanců z externích zdrojů

U zmíněných pracovníků lze na základě testového posouzení formulovat hlavní rozvojové oblasti, které je možné ošetřit vhodnými školeními a tréninkovými programy

Kombinace online psychologického testování se sociometrií umožňuje dospět k obecněji platným závěrům (validnější posouzení interpersonálních charakteristik) a zároveň poskytuje informaci o tom, jak nadějný pracovník působí na pracovní tým a zda je pro něj stávající tým podporou nebo spíše inhibujícím faktorem

Umíme pomoci s naplánováním následných kroků po vytipování „talentů“ a s předáváním zpětné vazby z psychologického testování


Máte otázky či se chcete dozvědět více? Pro další informace o výběru klíčových zaměstnanců...

Více informací