O nás

Naše nabídka

Realizační tým

O nás

Verita Diagnostics s.r.o. vyvíjí psychometricky podložené diagnostické metody, zacílené na posuzování profesních předpokladů. Nabízíme počítačem administrované psychodiagnostické testy, které zjišťují osobnostní i výkonový potenciál pro úspěšné vykonávání administrativních, konzultantských, obchodních i manažerských pozic.

Vytváříme také testové a dotazníkové metody „na klíč“ s využitím sofistikovaných nástrojů pro analýzu prostředí a potřeb na straně zákazníka.

Kromě posuzování charakteristik jednotlivců se věnujeme také sociometrické analýze pracovních týmů, hodnocení sociálního klimatu a faktorů, které ovlivňují motivaci zaměstnanců ve firmách. Klademe důraz na vzájemnou konfrontaci výsledků získaných z více druhů použitých metod, což výrazně zvyšuje validitu našich závěrů a doporučení.

Stavíme na uplatňování vhodných statistických postupů a na metodologických znalostech, které umožňují adekvátně zodpovědět otázky, formulované našimi klienty. Součástí naší práce jsou dle potřeb klienta také kvalitativní šetření.

Naše nabídka:

  • Počítačem administrovaná diagnostika jako součást výběrových řízení
  • Výběr klíčových zaměstnanců z interních zdrojů firmy
  • Sociometrická šetření: analýza vztahových sítí a informačních toků v organizaci
  • Posouzení sociálního a motivačního klimatu ve firmě – identifikace silných stránek a kritických míst
  • Vývoj diagnostických metod, schopných zodpovědět specifické otázky zákazníka

Máte otázky nebo se chcete dozvědět více? Pro další informace o naší nabídce...

Kontaktujte nás

Realizační tým:

Sestává z odborníků na psychometriku, metodologii v oblasti psychologického výzkumu a tvorbu počítačem administrovaných psychodiagnostických metod.

Členové realizačního týmu mají zkušenosti s vytvářením psychodiagnostických metod využitelných v pracovní a poradenské sféře.

Jeden z příkladů dřívější činnosti: v roce 2012 náš tým realizoval zakázku Profi test, zadanou Národním ústavem vzdělávání,  jejímž cílem bylo vytvořit a standardizovat online psychologický test profesní orientace pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ,  integrovaný do webového portálu, zaměřeného na kariérní poradenství. Odkaz na výslednou podobu testu je možné vyžádat na e-mailu: petr.cagas@verita-diagnostics.cz

Reference

Rozhodli jsme se změnit způsob náboru a zacílit více na osobnostní charakteristiky a hodnotové preference tak, aby byly v souladu s firemní kulturou. Plně k tomu využíváme služby Verita Diagnostics, kdy uchazeči vyplňují online dotazníky v rámci výběrového řízení. Ceníme si zejména kvality spolupráce, profesionálního přístupu, rychlosti, ochoty a možnosti konzultace výsledků. Díky tomuto postupu se nám také snížila fluktuace ve zkušební době.
Zoltán Lévai, DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., HR Manager

S panem Mgr. Petrem Cagašem jsme začali spolupracovat koncem roku 2014, ale i po tak krátké době spolupráce můžeme s naprostým klidem říci, že jsme s jeho odvedenou prací nadmíru spokojeni. Naši klienti si služeb pana Mgr. Cagaše nemohou vynachválit a veliký dík patří jeho rychlosti a spolehlivosti.
Bc. Milan Ježek, JS Communication s.r.o., ředitel
 
Spolupráci s panem Mgr. Petrem Cagašem jsme v oblasti psychodiagnostiky zahájili v roce 2013. Ceníme si na ní především rychlost, spolehlivost i soustavnou snahu o flexibilní využívání takových metod psychodiagnostiky, které přinesou požadované informace v co možná nejspolehlivější a komplexní podobě.
doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., FONTES H, spol. s r. o., ředitel
Služeb pana Mgr. Petra Cagaše využíváme od března 2013. V rámci výběrových řízení na některé manažerské pozice pro nás provádí průzkumy osobnostních předpokladů jednotlivých uchazečů pro práci na těchto pozicích. Při své práci se soustředí na posouzeni těch kompetencí, které jsou pro výkon práce na příslušných pozicích definovány jako nezbytné. Výsledky a zprávy, které dostáváme, jsou přehledné, vyčerpávající, srozumitelné, pečlivě vypracované a směřují k jádru věci. Předpoklady uchazečů jsou v nich hodnoceny jasně a na základě několika různých metod. Komentáře a upřesnění ke zprávám jsou srozumitelné i neodborníkům, aniž by sklouzávaly k nemístnému zjednodušování. S prací Mgr. Cagase jsme velmi spokojeni, protože jeho služby jsou profesionální a při výběru vhodných uchazečů nám hodně pomáhají. Sám Mgr. Cagaš jedná vždy velmi ochotně, věcně, taktně, rychle a spolehlivě.
Ing. Martin Klusáček, S.O.K. stavební, s.r.o., personální ředitel

Hlavním kritériem a strategií našeho vzdělávacího centra je jednoznačně kvalitní, profesionální a lidsky odvedená práce. Takovou práci může nabídnout a vykonat jen člověk stejných vlastností. Po opakované spolupráci s Mgr. Petrem Cagašem si troufám tvrdit, že výše zmíněná charakteristika jej i jeho práci jednoznačně vystihuje. Není to „jen“ můj pocit, ale také skutečnost, která se opakovaně objevuje v hodnocení účastníků poradenského programu s Bilanční diagnostikou vedeného právě Mgr. Cagašem. Potvrzením, že jsme při výběru psychologa-odborníka měli šťastnou ruku je i fakt, že náš významný zadavatel poradenských programů včetně Bilanční diagnostiky – úřad práce – vysoce hodnotí komplexnost a kvalitu výstupů vypracovaných Mgr. Cagašem. Je-li to on, kdo vede poradenskou aktivitu, vnímá to úřad práce jako garanci vysoké úrovně a spokojenosti pro všechny zúčastněné.
Bc. Jitka Velecká, manažerka regionálního CDV, Marlin, s.r.o., centrum dalšího vzdělávání

Pro Informační systém ISA+ na www.infoabsolvent.cz, který nabízí podporu při plánování vzdělávání a rozhodování o volbě studia a povolání, byl autory vytvořen orientační psychometrický test osobnostních předpokladů a zájmů s názvem Profitest. Test je určen žákům 8. a 9. tříd ve věku 14 - 15 let a jeho účelem je především navést žáky, aby o sobě začali přemýšlet jinak, než jsou zvyklí, a také v širších souvislostech. Nejde o psychologický test, který vyžaduje interpretaci odborníka, ale o jednoduchý test s automotivačním efektem a slovním vyhodnocením, kterému je žák schopen porozumět. Ve výstupu vyhodnocení testu jsou i přímo uvedeny odkazy do nabídky více okruhů pracovních činností (profesního zaměření) podle prostředí/zájmů/osobnostních rysů tak, aby se žák mohl rovnou s variantními možnostmi seznámit, přemýšlet o nich a porovnávat. Test vznikl na základě poptávky ze strany výchovných poradců škol i žáků samotných. Doplňuje tak podle požadavku škol systém ISA+, ale je třeba test chápat ne jako zkratku v rozhodovacím procesu, ale naopak počátek vážných úvah o dalším směřování. Podle zpětné vazby je test žáky využíván a poradci doporučován a celkově hodnocen pozitivně.
Jiří Vojtěch, hlavní manažer projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství